1. Què en sap la gent d'Internet?

Què en sap la gent d'Internet?


Per a saber una mica la opinió de la gent envers un tema tan ampli com ho és l'Internet, vam realitzar unes entrevistes a una petita mostra de la població.
Les preguntes són:
  1. Què creus que és l'Internet?
  2. Creus que Internet és un espai de publicació individual o col·lectiu?

Les respostes són aquestes:
Hem vist que pel que fa a la pregunta de coneixement d'Internet tothom coincideix en que és una molt bona font d'informació. Alguns remarquen, però, que cal saber seleccionar la informació ja que hi ha molta (potser massa) diversitat i varietat d'informació a la xarxa.
Deien que és un mitjà de comunicació que no té límits i que, com també ha afirmat tothom, permet la comunicació amb gent d'arreu, de varis continents... com ha dit una senyora, " no té fronteres".

Hem pogut observar que el coneixement que la gent té d'Internet es basa molt en les necessitats que cadascú té envers aquest. Els més grans, alguns ni en saben, perquè com deia el senyor entrevistat, "se'ls ha passat...", és el que ara en diem analfabets digitals., i altres, com els més petits ho veuen com un espai de caire bastant lúdic i sobretot de recerca d'informació.

Els més joves ja introdueixen en els seus coneixements sobre Internet la possibilitat que aquest ens ofereix de poder realitzar treballs en grup en xarxa.

Per tant, i en resum, tothom coincideix en que és una molt bona font de recerca d'informació, que ens permet la comunicació, ens facilita la tasca de realitzar treballs en grup i de compartir-los també.

Pel que fa a la segona pregunta, sobre Internet com a espai de publicació individual o col·lectiu, hem vist que en general, la gent creu que no és només ni una cosa ni l'altre, sinó que ambdues o potser més aviat hi predomina l'ús col·lectiu.

La gent remarca la interacció que aquest mitjà ens permet, la comunicació, com bé dèiem abans, la recerca d'informació, etc.
Hem pogut observar una relació directa que acostumen a fer els nens més petits que és associar el concepte Internet amb "Google". Els hi preguntaven i de fet, si haguessin de dir amb una paraula què és Internet, dirien Google. És cert això? Òbviament, no!
També s'ha donat molta importància al fet de compartir coneixements, informació, pensaments... Actualment cada vegada hi ha més blocs en xarxa, més treballs publicats i diverses eines socials, com per exemple comentava un noi entrevistat, que seria el cas del "facebook".

Hem vist que potser no hi ha una línia gaire clara que marqui la diferència entre l'Internet com a espai de publicació individual o col·lectiu.A més a més, i per poder analitzar encara millor els coneixements que té la gent sobre Internet, també vam crear una petita enquesta (un formulari) amb la pregunta: Què en sap la gent d'Internet?

L'enquesta, elaborada per GoogleDocs és aquesta:


Els resultats són els següents:


pregunta_1.png

En aquest gràfic de barres, podem veure que la majoria de les persones que van realitzar l'enquesta tenien entre 19 i 25 anys, concretament un 41% del total. A aquesta dada la segueix un 22% que tenen entre 12 i 18 anys i un 19% que tenen entre 26 i 35 anys. És molt sorprenent la dada dels nens que tenen uns 5 anys. Avui dia vivim en la era de la informàtica i la tecnologia i els infants comencen cada vegada més aviat a unir-se a aquesta era.Si haguéssim fet aquesta enquesta a anys anteriors, els resultats segurament serien molt diferents. Naturalment el percentatge de les persones de més de 66 anys i completament nul ja que encara no s'han acostumat a aquesta nova societat en la qual vivim.

pregunta_2.png
Aquest gràfic, ens mostra el tan per cent de les persones que han fet l'enquesta si estudien o treballen. Podem observar el tant per cent més alt, concretament un 70% del total estudien i el tant per cent restant treballen, exactament un 30%. Podriem dir, que el tant per cent de les persones que estudien és més elevat ja que correspon a l'edat d'entre 19 i 25 anys i aquets són els que han de fer més treballs en grup utilitzant els recursos que ens ofereix la xarxa. A més probablement tenen més temps lliure per estar utilitzant Internet que no pas els que treballen. Els que treballen segurament utilitzaran Internet al lloc de treball per consultar conceptes o elaborar formularis, documents...relacionats amb aquest.

pregunta_3.png


Pel que fa al gràfic de la pregunta si tents Internet a casa podem observar el que és totalment evident. Un 96% del total que ha fet l'enquesta té Internet a casa. Avui dia, tenir Internet a casa és imprescindible ja que tot gira entorn a aquest. Tenir Internet a casa té molts avantatges ja que pots fer a casa la feina que no has tingut temps de fer-la durant les hores de treball a la feina o a la universitat. Permet també que els treballs es puguin fer a través de la xarxa, utilitzant per exemple el GoogleDocs o simplement enviar la teva part per correu electrònic. Antigament, era molt més difícil poder tenir Internet a casa, però actualment tothom s'ho pot permetre.

pregunta_4.png
Fent referència a la pregunta: Com vas conèixer Internet?, podem observar que la majoria de gent, un 44% el va conèixer mitjantçant l'esola o l'acadèmia. Un 37% ho va conèixer per a ell mateix i el 19% restant el va conèixer a través d'amics o familiars. Avui dia les escoles, i fa pocs anys enrere també, són molt concients de la importància d' Internet a les escoles o a les aules. Les classes d'informàtica actuals es basen en com buscar la informació i com gestionar-la. Des del nostre punt de vista, creiem que la societat actual s'estancaria si a les escoles no s'ensenyéssin les avantatges que té l'ús d'Internet.

pregunta_5.png

Aquest gràfic ens mostra els tants per cent de gent que publica a la xarxa els seus treballs i la que els guarda al seu ordinador. Creiem que el resultat és força sorprenent ja que un 78% del total els guarda al seu ordinador i només el 22% restant el publica a la xarxa. Com hem dit, creiem que és força sorprenent perquè tot i que la gent coneix els avantatges que té publicar les coses i utilitzar els recursos que ens proporciona la xarxa per fer aquests treballs, se'ls guarda al seu ordinador per por a les còpies. Nosaltres pensem que sí que està bé que tu tinguis una carpeta per guardar els teus apunts, però que també està bé publicar les coses i que tothom en pugui gaudir sempre amb una certa seguretat. Per poder protegir els treballs hi ha les llicències. D'aquesta manera tu pots publicar els teus treballs amb tota tranquil·litat.


pregunta_6.png


En aquest gràfic, que fa referència a si la gent utilitza o no els recursos que ofereix la xarxa alhora de fer un treball, podem observar que entre un tant per cent i l'altre no hi ha tanta diferència. El 59% de la gent que ha fet l'enquesta, aprofita aquests recursos, i veiem que un 41% queden tot el grup per elaborar el treball. Analitzant aquests gràfic, hem pogut observar que la gent tot i coneixer els recursos de la xarxa, pràcticament no els utilitza, potser tenen por de no fer-ho bé ja que no els han utilitzat mai o perquè tenen por també que es perdi la informació que envien. Nosaltres pensem que la gent hauria d'aprofitar molt més aquests recursos ja que són molt més còmodes d'utilitzar per què el treball el pots fer perfectament des de casa.

pregunta_7.png

Fent referència a la pregunta de si ets membre actiu d'alguna pàgina web social, es pot observar que la majoria de la gent que ha fet l'enquesta sí que forma part d'alguna pàgina web social, concretament un 81% del total, només un 19% del total no, provablement perquè encara són nens i no tenen el consentiment dels pares o simplement perquè no volen. Cal dir també que les pàgines web socials també ens proporcionen mètodes amb els quals podem enviar parts o idees d'algun treball, d'aquesta manera demostrem que les pàgines web socials també poden tenir algun contingut amb el qual podem treballar i interactuar amb els altres.

pregunta_8.png


Pel que fa ja a la última gràfica, que fa referència a si la gent troba útils els usos col·lectius que ens ofereix Internet o si valora més la privacitat, hi ha bastant diferència pel que fa una opinió i l'altre un 63% troba útils aquests usos i un 37% valoren més la privacitat. Observem que contrastant aquesta pregunta amb la de si la gent publica els treballs a la xarxa o no veiem que la gent no té molt clar el que està utilitzant ja que molts guarden els treballs però després valora l'ús col·lectiu que té Internet.
Analitzant-ho tot, hem arribat a la conclusió que la gent que ha fet l'enquesta, troba útils els recursos que ofereix la xarxa alhora d'elaborar els treballs però que després no els publica.